Remissyttrande

Det stämmer! Förbundets remissvar på SOU 2016:66

Det stämmer! Förbundets remissvar på SOU 2016:66

Vi är positiva till resultatredovisning på enhetsnivå. De kategorier som föreslås i en redovisning bör inte förorsaka något större merarbete för skolor, men kan skapa transparens kring resursanvändning inom skolsystemet. Redovisning av finansiella nyckeltal för huvudmän enligt...

Ökad insyn i välfärden SOU 2016:62

Ökad insyn i välfärden SOU 2016:62

"Idéburna skolors riksförbund delar utredningens ambition om insyn och öppenhet i all skattefinansierad verksamhet. De idéburna skolorna/förskolorna har ofta ett kollektivt ägande där öppenhet är något självklart och i verksamheter där allt eventuellt ekonomiskt överskott...

Förbundets remissvar: De nationella IT-strategierna

Förbundets remissvar: De nationella IT-strategierna

Idéburna skolors riksförbunds remissvar på Skolverkets förslag till förändringar i läroplan för förskolan med anledning av regeringsuppdrag om nationella it-strategier Skolverkets diarienummer 6.1.1-2015:1608 Idéburna skolors riksförbund kan konstatera att de om- och...

Skolans demokratiuppdrag redan tillräckligt tydligt

Skolans demokratiuppdrag redan tillräckligt tydligt

Idéburna skolors riksförbund har nu lämnat sitt remissvar på betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5). Betänkandet berör bara till viss del den svenska skolan och det är i synnerhet den delen som remissvaret berör. I korthet skickar förbundet med betänkandet ett antal...