Vi instämmer i rapportens effektmål att personer med funktionsnedsättning i alla åldrar ska ha jämlika möjligheter att tillgodose sig utbildning med hög kvalité på samtliga utbildningsnivåer utifrån egna förutsättningar och behov. Vi instämmer även i de formulerade resultatmålen om tillgänglighet, lärares kunskaper om hur funktionshinder kan förebyggas och avhjälpas samt att digitala lösningar ska säkerställas.

Birgitta Ljung har skrivit remissvaret som kan läsas här.