ISR avstyrker nya regler för SKA

ISR avstyrker nya regler för SKA

ISR avstyrker Skolverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd för det systematiska kvalitetsarbetet. Istället menar ISR att skollagens formuleringar är tillräckliga.   De nya regleringarna motiveras med att Skolinspektionen ska kunna förlägga viten på de...

ISR avstyrker AI som enskilt ämne

Skolverket har tagit framtid förslag till ett nytt ämne för gymnasieskola och Komvux – Artificiell intelligens som är tänkt att tillämpas redan från 1 juli 2024. Remissen finns här på Skolverkets hemsida med förslag på ämnesplan Artificiell intelligens,...

Organisera register så idéburna syns!

Skolverket har lämnat förslag till regeringen att förändra den förordning som reglerar skolenhetsregistret. Idéburna Skolors riksförbund tillstyrker förslaget  stort i sitt remissyttrande. MEN förbundet föreslår dessutom att registret ska kategorisera...

Samhället mot skolattacker SOU 2023:28

Regeringen tillsatte 2022 utredning för att lämna förslag till åtgärder för att förbättra arbetet med säkerhet i skolväsendet (dir. 2022:86). Syftet med utredningen är att barn, elever, lärare, rektorer och annan personal ska ha en säker och trygg utbildnings- och...

ISR om DNP

Det pågår intensivt utvecklingsarbete för att införa digitala nationella prov. Och i den sista tidens debatt om betygsinflation har DNP seglat upp som huvudåtgärd från vissa debattörer. För några år sedan föreslog regeringen att de nationella proven och de nationella...