ISR om Skolor mot brott

Skolsäkerhetskommittén har i sitt andra betänkande av tre, SOU 2024:17 Skolor mot brott, föreslagit viss förändrad lagstiftning kopplad till ett nytt ansvar för skolväsendet i sitt säkerhetsarbete. Avsikten är att mer systematiskt  motverka brottsligheten och öka...

ISR om förändringar i förskolans läroplan

Skolverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag på ändringar i läroplanen för förskolan (SKOLFS 2018:50), som innebär att det inte ska finnas krav på att använda digitala verktyg i förskolan. I uppdraget ingår även att ta fram förslag på ändringar som...
ISR avstyrker nya regler för SKA

ISR avstyrker nya regler för SKA

ISR avstyrker Skolverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd för det systematiska kvalitetsarbetet. Istället menar ISR att skollagens formuleringar är tillräckliga.   De nya regleringarna motiveras med att Skolinspektionen ska kunna förlägga viten på de...

ISR avstyrker AI som enskilt ämne

Skolverket har tagit framtid förslag till ett nytt ämne för gymnasieskola och Komvux – Artificiell intelligens som är tänkt att tillämpas redan från 1 juli 2024. Remissen finns här på Skolverkets hemsida med förslag på ämnesplan Artificiell intelligens,...