Idéburna skolors riksförbund har nu lämnat sitt remissvar på betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5). Betänkandet berör bara till viss del den svenska skolan och det är i synnerhet den delen som remissvaret berör.

I korthet skickar förbundet med betänkandet ett antal kritiska synpunkter kring behovet av att analysera vilka mekanismer som försvårar för skolor och lärare att i tillräcklig utsträckning ägna sig åt det demokratiuppdrag de redan har fått. Utgångspunkten bör alltså inte vara att skolan saknar ett tydligt demokratiuppdrag, utan att se över förutsättningar och incitament kring genomförandet av det.

”Att stärka föreningslivet i skolan, som utredningen föreslår, är viktigt. Men än viktigare – ur jämlikhetssynpunkt – är att den dagliga verksamheten i skolan får en utformning där eleverna får erfara såväl inflytande som ansvarstagande” skriver förbundet i remissvaret.

Foto: Bilden tillhör Squire Morley och publiceras under den öppna licensen CC BY 2.0.