Utredningen har försökt fram förslag som utgår från vad barn och unga med erfarenheter av samhällsvård själva uttrycker. Förslagen handlar om vad som behöver bli bättre i dagens samhällsvård med fokus på vård-kedjan och barns och ungas delaktighet. Syftet med förslagen är att säkerställa att barn och unga som placeras utanför det egna hemmet alltid ska garanteras trygghet, säkerhet och en i övrigt god vård.

I förbundets yttrande tillstyrker ISR många av förslagen. Dock påpekar förbundet bland annat att det saknas en diskussion och / eller förslag om vad som behövs under förskoletiden för de yngst placerade barnen. Läs hela ISRs yttrande här!