Skolverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag på ändringar i läroplanen för förskolan (SKOLFS 2018:50), som innebär att det inte ska finnas krav på att använda digitala verktyg i förskolan. I uppdraget ingår även att ta fram förslag på ändringar som innebär att förskolan i huvudsak ska vara skärmfri och att användandet av digitala lärverktyg ska ske med ett tydligt vetenskapligt stöd och dokumenterat pedagogiskt mervärde.

ISR tillstyrker förslagen som handlar om att förstärka förskolans arbete med rörelse och högläsning.

ISR tillstyrker även de förtydliganden som förstärker förskollärarens ansvar och mandat att värdera och välja arbetssätt och lärverktyg.

ISR vill utrycka oro för att det kompensatoriska uppdraget som förskolan har, riskerar att bortprioriteras när det gäller barns digitala kompetens. ISR vill uppmärksamma att det finns en risk att det som fungerar som hjälpmedel för barn med särskilda behov kan väljas bort om förskolor inte ska använder digitala lärverktyg alls. Vi ser också en fara i att digital kompetens försvinner från förskolor som inte prioriterar kompetensutveckling inom digitalisering och digitala verktyg, om skrivningarna helt försvinner ur läroplanen.

Du hittar hela ISRs yttrande här.