ISR avstyrker Skolverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd för det systematiska kvalitetsarbetet. Istället menar ISR att skollagens formuleringar är tillräckliga.  

De nya regleringarna motiveras med att Skolinspektionen ska kunna förlägga viten på de huvudmän som uppvisar stora brister. ISR anser andra vägar för att rätta det fåtal skolor som det gäller borde vara möjliga istället för att detaljreglera hur det systematiska kvalitetsarbetet ska gå till för samtliga huvudmän och skolenheter. Förslagen innebär en ytterligare juridifiering av frågor som i grunden är av pedagogisk och didaktisk karaktär och kommer medföra standardisering av kvalitetsarbetet. Något  som i förlängningen riskerar att driva fram likformighet på bekostnad av variation och mångfald.

Skolverkets förslag flyttar fokus från utbildningens kvalitet till kvalitetssäkringens kvalitet. Tvärtemot sitt syfte riskerar därför förslagen också att ha en menlig inverkan på de pedagogiska verksamheternas kvalitet.

I sitt yttrande lyfter ISR även den oklarhet som skapas genom hänvisning till det så kallade nationella kvalitetssystemet i vilket formuleringar av nationella mål och delmål byggts upp vid sidan av de mål som redan finns formulerade i skollag och läroplaner.  

ISR föreslår istället

  • Att detaljerad styrning av hur det systematiska kvalitetsarbetet ska genomföras ska begränsas till skolor som uppvisar stora brister i måluppfyllelsen
  • Att denna styrning ska ta sin utgångspunkt i dessa skolors specifika problem och förutsättningar
  • Att styrningen inte ska omvandla frågor av pedagogisk och didaktisk art till juridiska frågor