Regeringen planerar lämna en ny forskningsproposition 2024. En process pågår där aktörer lämnar inspel med rekommenderade prioriteringar kommande periods forskning och verksamhet på Sveriges lärosäten.

I sitt inspel föreslår Idéburna Skolors Riksförbund:

  • Att ett riktat statligt stöd till en forskarskola med inriktning mot idéburna pedagogiska verksamheter införs.
  • Att ULF (Utbildning, Lärande, Forskning, Prop 2020/21:60) permanentas med tillräcklig statlig finansiering.  
  • Att forskning, där det är relevant, bör skilja idéburna från vinstutdelande aktörer inom välfärden.

Du hittar hela ISRs inspel här!