Regeringen tillsatte 2022 utredning för att lämna förslag till åtgärder för att förbättra arbetet med säkerhet i skolväsendet (dir. 2022:86). Syftet med utredningen är att barn, elever, lärare, rektorer och annan personal ska ha en säker och trygg utbildnings- och arbetsmiljö.

Utredningen föreslår att Center mot våldsbejakande extremism (CVE) ska utgöra en central stödfunktion med uppdrag att bidra med kunskapsstöd i individärenden till kommuner, myndigheter och andra aktörer som i sin verksamhet hanterar oro för att en eller flera individer ska genomföra en skolattack.

ISRs yttrande tillstyrker att Center mot våldsbejakande extremism (CVE) ska ges nationell uppgift att verka stödjande för skolor i deras arbete med att förebygga skolattacker. ISR har inget att invända mot en strängt reglerad sekretess vid CVE inom Brå med tanke på att de kommer att få tillgång till känsliga individuppgifter av skilda slag.

ISR avstyrker däremot utredningens förslag att full meddelarfrihet ska gälla vid CVE, med hänvisning till att där kommer återfinnas barn och ungas personuppgifter i mycket känsliga sammanhang, bl.a. i hälso- och sjukvård. Utredningens resonemang i den delen är inte övertygande. ISR saknar också en precisering av i vilken utsträckning CVE ska kunna polisanmäla brottsliga handlingar liksom ett tydliggörande av att anmälningsplikt till socialnämnden. ISR påminner också om att förslagen bara gäller skolväsendet och då folkhögskolor, universitet och högskolor ligger utanför skolväsendet behandlar utredningen inte dessa områden. ISR påpekar att nästa skolattack mycket väl skulle kunna inträffa just där. Det är därför olyckligt att den utbildningsverksamhet som avser dessa utbildningsformer, inklusive polisprogrammet, ligger utanför utredningens uppdrag att behandla.