Idéburna riktlinjer

Idéburna skolors riksförbund består av tämligen olika slags skolor, vilka samtidigt har mycket gemensamt. Idéburna friskolor, till skillnad från vinstutdelande, återinvesterar alltid eventuellt ekonomiskt överskott till att förbättra skolan och undervisningen, eftersom drivkraften hos våra medlemmar är att sätta verksamhetens utbildningsuppdrag främst.’

Länk till ISRs broschyr om idéburna riktlinjer »

1. Stärka de idéburna skolornas roll i utbildningssystemet

En av Idéburna skolors riksförbunds viktigaste uppgifter är att lyfta de idéburna skolornas särart och betydelse – i forskningen, i politiken och i mediala sammanhang. Idéburen verksamhet är i ett internationellt perspektiv mycket omfattande och vittförgrenad. Även i Sverige har den idéburna sektorn en lång tradition med välfungerande och långsiktiga aktörer. En viktig uppgift för riksförbundet är att stärka banden mellan idéburna skolor och annan idéburen verksamhet – såväl nationellt som internationellt.

2. Skapa goda förutsättningar för idéburen skolverksamhet

Dagens spelregler för finansiering och verksamhet i skolan gör det svårt att driva små skolor och skolor med andra organiseringsformer än vinstutdelande eller kommunala skolor. Vi behöver långsiktiga spelregler för en mångfald av verksamheter.

3. Främja pedagogiska alternativ och organisatorisk mångfald

Idéburna skolors riksförbund representerar en stor bredd av skolor med olika pedagogiska inriktningar såväl som olika organisationsformer och metoder med utgångspunkt i en uttalad värdegrund. Förbundet har ambitionen att vara ett självklart forum för olika pedagogiska frågor och inriktningar.

4. Samverka för ökad likvärdighet och minskad segregation

Vi är i grunden positiva till det fria skolvalet och vill gärna medverka till att finna lösningar som bibehåller valfrihet men motverkar oönskad social segregation.  Friskolor har inte sällan elever från flera kommuner och med en pedagogisk profil blir elevers och föräldrars egna val viktigt. Att skapa en likvärdig skola – en skola där alla elever har samma möjligheter och skyldigheter – och att minska segregationen är en angelägenhet för alla idéburna skolor tillsammans med andra aktörer i skolans värld.

5. Öka frirummet för den lokala organisationen och professionen

Vi ser det som ytterst viktigt att arbeta med tilliten till professionen i skolan. Vårdnadshavare och elever som fått välja en pedagogisk inriktning är ofta nöjda med skolgången då man får det man tror på. Pedagogerna på en sådan skola levererar det man valt, vilket tenderar att öka tilliten till professionen. Vi vill verka för en skola där resultatstyrningen blir betydligt mindre än idag. Det är viktigt att skolan får tillbaka mandatet att driva utbildningen själv, givetvis utifrån Skollagens och läroplanens intentioner.

6. Främja praktiknära forskning, lärarutbildning och skolutveckling

En viktig förutsättning för att få till stånd en kunskapsbaserad skolutveckling är att forskningen knyts närmare till skolans verksamheter och till lärarutbildningen så att ett dynamiskt samspel mellan forskning, utveckling och utbildning/fortbildning kan komma till stånd. Detta förutsätter i sin tur en förstärkning av lärarutbildningarnas forskningsresurser såväl som resurserna till den praktiknära forskningen. En sådan utveckling skulle minska behoven av stora, centralt initierade, statliga ’lyft’. Vi vill arbeta för att förverkliga skollagens paragraf om att bedriva de pedagogiska verksamheterna på vetenskaplig grund genom att främja sådan forskning som kan ge lärare och skolledning kunskaper och redskap för att utveckla undervisning och bedömning.