Remissyttrande

ISR om Skolor mot brott

Skolsäkerhetskommittén har i sitt andra betänkande av tre, SOU 2024:17 Skolor mot brott, föreslagit viss förändrad lagstiftning kopplad till ett nytt ansvar för skolväsendet i sitt säkerhetsarbete. Avsikten är att mer systematiskt  motverka brottsligheten och öka...

ISR om förändringar i förskolans läroplan

Skolverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag på ändringar i läroplanen för förskolan (SKOLFS 2018:50), som innebär att det inte ska finnas krav på att använda digitala verktyg i förskolan. I uppdraget ingår även att ta fram förslag på ändringar som innebär att...

Barn och unga i samhällsvård SOU 2023: 66 –  ISRs yttrande

Utredningen har försökt fram förslag som utgår från vad barn och unga med erfarenheter av samhällsvård själva uttrycker. Förslagen handlar om vad som behöver bli bättre i dagens samhällsvård med fokus på vård-kedjan och barns och ungas delaktighet. Syftet med förslagen är att...

ISR avstyrker nya regler för SKA

ISR avstyrker nya regler för SKA

ISR avstyrker Skolverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd för det systematiska kvalitetsarbetet. Istället menar ISR att skollagens formuleringar är tillräckliga.   De nya regleringarna motiveras med att Skolinspektionen ska kunna förlägga viten på de huvudmän...

ISR avstyrker AI som enskilt ämne

Skolverket har tagit framtid förslag till ett nytt ämne för gymnasieskola och Komvux - Artificiell intelligens som är tänkt att tillämpas redan från 1 juli 2024. Remissen finns här på Skolverkets hemsida med förslag på ämnesplan Artificiell intelligens, programstrukturer för...

Organisera register så idéburna syns!

Skolverket har lämnat förslag till regeringen att förändra den förordning som reglerar skolenhetsregistret. Idéburna Skolors riksförbund tillstyrker förslaget  stort i sitt remissyttrande. MEN förbundet föreslår dessutom att registret ska kategorisera skolhuvudmän som...

Samhället mot skolattacker SOU 2023:28

Regeringen tillsatte 2022 utredning för att lämna förslag till åtgärder för att förbättra arbetet med säkerhet i skolväsendet (dir. 2022:86). Syftet med utredningen är att barn, elever, lärare, rektorer och annan personal ska ha en säker och trygg utbildnings- och arbetsmiljö....

ISR avstyrker nya regler för SKA

ISR avstyrker förslag från Skolinformationsutredningen

Förslaget att Skolverket skulle ta över uppgiftsinsamling på skolområdet löser inte huvudproblemet – att offentlighetsprincipen inte gäller för fristående huvudmän på grund av att aktiebolagens uppgifter betraktas som affärshemligheter. Tvärtom innebär förslagen en onödig och...

ISR om DNP

Det pågår intensivt utvecklingsarbete för att införa digitala nationella prov. Och i den sista tidens debatt om betygsinflation har DNP seglat upp som huvudåtgärd från vissa debattörer. För några år sedan föreslog regeringen att de nationella proven och de nationella...