Systemet med tilläggsbelopp till barn och unga i fristående skolor har länge varit fragmentiserat. Skolverket har därför fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag till förtydligande förändringar av föreskrifter på förordningsnivå och såsom SKOLfs. Syftet med regeringsuppdraget är att systemet med tilläggsbelopp ska bli mer likvärdigt, rättvist och rättssäkert över hela landet så att barn och elever får det stöd de behöver.

ISR tillstyrker förslagen, men föreslår att förändringarna ska träda ikraft tidigare än 1 juli 2024. Läs hela ISRs yttrande här. I svaret påpekar ISR utifrån syftet med regeringsuppdraget också följande:

  • Att det vore önskvärt med enkla och tydligt formulerade dokumentationskrav vad avser kartläggning av stödbehov, stödåtgärder samt kostnader för dessa.
  • Att det vore önskvärt med viss standardisering av såväl åtgärder som ersättningsnivåer för vanligt förekommande behov och åtgärder, t ex genom nationell normering.
  • Att hemkommunens system för tilläggsbelopp bör främja huvudmannens möjlighet till tidiga insatser, kontinuitet och långsiktighet.
  • Att det vore önskvärt om hemkommunen hade ett gemensamt system för både fristående och kommunala skolor med samma behandling, kriterier och ersättningsnivåer vad avser elever med särskilda behov.