Den 8 maj 2024 besökte sekretariatet för Utredningen om vinst i skolan ISR:s kontor och höll en hearing. 11 skolledare representerade ISR, allt ifrån små till stora aktörer.

ISR medlemmar och sekretariatet för utredning om vinst i skolan poserar tillsammans.

Diskussion om skillnader och likheter bland idéburna skolor

Under mötet diskuterades både skillnader och likheter mellan idéburna skolor. En tydlig skillnad är storleken på aktörerna, där idéburna skolor ofta är mindre. Andra distinkta drag inkluderar deras icke-vinstutdelande natur och de mervärden som uppstår genom skolornas värdegrundsdrivna arbete. Dessa skolor finns inte bara till för utbildningens skull utan även för att stärka det lokala samhället och främja välfärdsfrågor.

Idéburna skolor kännetecknas också av pedagogisk mångfald och finns i hela Sverige. Trots dessa skillnader arbetar de under samma regler som vinstutdelande skolor. Idéburna skolor vill ofta samverka med sin hemkommun, vilket kan vara både en tillgång och en utmaning beroende på kommunens inställning.

Ekonomiska utmaningar och värdeöverföringar

Ekonomisk transparens är en annan viktig aspekt som diskuterades. Förändringar i regelverk kan slå hårt mot idéburna skolor som ofta är ekonomiskt sårbara och måste följa kommunens ekonomiska ramar. ISR betonade vikten av att statsbidrag är avgörande för deras verksamhet, även om det ofta är administrativt kostsamt för små aktörer att söka dessa bidrag.

Frågan om värdeöverföringar togs också upp, där ISR klargjorde att otillåtna överföringar som höga löner och överhyra inte förekommer inom idéburna skolor. Representanterna betonade det samhällsnyttiga syftet och det demokratiska styret inom idéburna skolor, vilket garanterar transparens och rättvisa.

Tillsyn och regleringar

Tillsyn och införande av sanktionsutgifter var en annan central punkt. ISR ser positivt på detta så länge definitionerna är tydliga och att det inte begränsar den pedagogiska mångfalden. Diskussionen inkluderade även Skolinspektionens möjlighet att intervjua elever under 16 år utan vårdnadshavares samtycke, där det påpekades att yngre barn kan behöva stöd från en trygg person från skolan under sådana intervjuer. ISR ifrågasatte också krav på kompetens hos Skolinspektionen när dess intervjuer ska utföras.

Sammanfattning

Hearingen lyfte många av de unika utmaningar som idéburna skolor står inför. Från ekonomiska utmaningar till värdet av pedagogisk mångfald och det starka lokala engagemanget som dessa skolor representerar. ISR fortsätter att arbeta för att förbättra förutsättningarna för idéburna skolor och främja en rättvis och samhällsnyttig utbildning i Sverige. Denna hearing markerade ett viktigt steg i den pågående dialogen om hur idéburna skolor kan verka och blomstra inom det svenska utbildningssystemet.