Det pågår intensivt utvecklingsarbete för att införa digitala nationella prov. Och i den sista tidens debatt om betygsinflation har DNP seglat upp som huvudåtgärd från vissa debattörer. För några år sedan föreslog regeringen att de nationella proven och de nationella bedömningsstöden skulle digitaliseras. Skolverket fick uppdraget.  Syftet är att digitaliseringen av de nationella proven och bedömningsstöden ska bidra till att proven ska bli mer likvärdiga, rättssäkra och effektiva. Utifrån regeringens uppdrag har Skolverket nu tagit fram en helhetslösning för att tillhandahålla digitaliserade nationella prov som så långt det går kan generera automaträttade prov.

I ISRs yttrande markerar förbundet samsyn kring de övergripande motiven för regeringens uppdrag till Skolverket.

Samtidigt varnar ISR för att skolans bildningsuppdrag – barn och ungas kvalifikation, socialisation och individblivande – kan ta stryk. Allt för stor vikt på kunskapsutvärdering genom prov tenderar ofta styra undervisning och elevmönster (teaching for/ learning for the test). Prov som konstrueras för automaträttning kan leda till en utarmning av det lärinnehåll som ska ligga till grund för kunskapsbedömning och betygssättning. ISR påpekar även risker som finns vid genomförande.