Remissyttrande

ISR om kunskapsunderlaget Statens ansvar för skolan (SOU 2022:53)

Efter två års utredning, med omfattande historisk genomgång, internationella utblickar och hundratals kontakter med forskare, intressenter och sakkunniga, så avlämnade Thomas Persson i höstas kunskapsunderlaget – Statens ansvar för skolan. Utredningen avgränsas till direktivet...

ISR om ämnesbetyg

ISR om ämnesbetyg

Den 1a juli 2025 sker övergången till ämnesbetyg på gymnasiet. En efterlängtad reform. ISR har nu lämnat synpunkter i Skolverkets andra remissomgång kring reformens alla delar och konsekvenser. Sammanfattningsvis ser ISR stora fördelar med reformen och en tydliggjord...

ISR om förändringar av undervisningstiden i grundskolan

ISR om förändringar av undervisningstiden i grundskolan

I huvudsak stödjer ISR förslagen i promemorian Bättre anpassad undervisningstid i grundskolan, specialskolan och sameskolan (U2022/04085). Bakgrunden är att det centrala innehållet i vissa ämnen i grundskolan m fl ökas, varför förändringar i timplanen behöver följa...

Professionsutveckling – vem styr?

Professionsutveckling – vem styr?

Skolverket fick 2022 i uppdrag att inrätta ”Rådet för professioner i skolväsendet”. Rådet ska utveckla ett nationellt professionsprogram för förskollärare, lärare och rektorer. Men i Rådets uppdrag saknas insikt om idéburna skolors behov, liksom det saknas insikt i mindre...

ISR om demokratiutredningen

ISR avlämnade i november yttrande på betänkandet SOU 2022:28 "Vår demokrati". ISR välkomnar flera, dock inte alla, av förslagen gällande förstärkt demokratiarbete i skolan. Samtidigt analyserar ISR förslagen inför kommande yttrande på utredningen om ett statligt huvudmannaskap...

ISR avvisar avgifter för nytt register

ISR avvisar avgifter för nytt register

Idéburna Skolors Riksförbund (ISR) avvisar myndighetsförslag om avgifter vid registrering av idéburna organisationer. Förslagen är rent kontraproduktiva. Bakgrund: I somras fattade riksdagen beslut om en definition av och ett frivilligt register för idéburna aktörer som verkar...

Det stämmer! Förbundets remissvar på SOU 2016:66

Det stämmer! Förbundets remissvar på SOU 2016:66

Vi är positiva till resultatredovisning på enhetsnivå. De kategorier som föreslås i en redovisning bör inte förorsaka något större merarbete för skolor, men kan skapa transparens kring resursanvändning inom skolsystemet. Redovisning av finansiella nyckeltal för huvudmän enligt...