Remissyttrande

ISR om förstärkt fritis – SOU 2022:61

Utredningens förslag ska enligt direktivet vara att ge fler elever möjlighet att stimuleras i sin utveckling och sitt lärande och bidra till en meningsfull fritid. Bland annat föreslår utredningen att en utökad rätt till fritidshem ska utformas som ett avgiftsfritt allmänt...

ISR om nya SKOLfs för uppgiftsinsamling från skolväsendet

Idéburna skolors riksförbund fick i april möjlighet att lämna yttrande på Skolverkets förslag till ändring i Skolverkets föreskrifter om uppgiftsinsamling från huvudmännen i skolväsendet. Idéburna skolors riksförbund tillstyrker de förslag till ändringar som aves i föreskrifter...

ISR om Nationell digitaliseringsstrategi

I juni 2022 fick Statens skolverk i uppdrag att föreslå en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet för 2023–2027. När förslaget kom valde Regeringen att skicka det på remiss. Strategin är mycket övergripande med två allmänt hållna mål som digitalisering ska bidra...

ISR om kunskapsunderlaget Statens ansvar för skolan (SOU 2022:53)

Efter två års utredning, med omfattande historisk genomgång, internationella utblickar och hundratals kontakter med forskare, intressenter och sakkunniga, så avlämnade Thomas Persson i höstas kunskapsunderlaget – Statens ansvar för skolan. Utredningen avgränsas till direktivet...

ISR om ämnesbetyg

ISR om ämnesbetyg

Den 1a juli 2025 sker övergången till ämnesbetyg på gymnasiet. En efterlängtad reform. ISR har nu lämnat synpunkter i Skolverkets andra remissomgång kring reformens alla delar och konsekvenser. Sammanfattningsvis ser ISR stora fördelar med reformen och en tydliggjord...

ISR om förändringar av undervisningstiden i grundskolan

ISR om förändringar av undervisningstiden i grundskolan

I huvudsak stödjer ISR förslagen i promemorian Bättre anpassad undervisningstid i grundskolan, specialskolan och sameskolan (U2022/04085). Bakgrunden är att det centrala innehållet i vissa ämnen i grundskolan m fl ökas, varför förändringar i timplanen behöver följa...

Professionsutveckling – vem styr?

Professionsutveckling – vem styr?

Skolverket fick 2022 i uppdrag att inrätta ”Rådet för professioner i skolväsendet”. Rådet ska utveckla ett nationellt professionsprogram för förskollärare, lärare och rektorer. Men i Rådets uppdrag saknas insikt om idéburna skolors behov, liksom det saknas insikt i mindre...

ISR om demokratiutredningen

ISR avlämnade i november yttrande på betänkandet SOU 2022:28 "Vår demokrati". ISR välkomnar flera, dock inte alla, av förslagen gällande förstärkt demokratiarbete i skolan. Samtidigt analyserar ISR förslagen inför kommande yttrande på utredningen om ett statligt huvudmannaskap...

ISR avvisar avgifter för nytt register

ISR avvisar avgifter för nytt register

Idéburna Skolors Riksförbund (ISR) avvisar myndighetsförslag om avgifter vid registrering av idéburna organisationer. Förslagen är rent kontraproduktiva. Bakgrund: I somras fattade riksdagen beslut om en definition av och ett frivilligt register för idéburna aktörer som verkar...