Nu har Skolminister Lotta Edholm tillsatt två större utredningar om friskoleväsendet som även kommer beröra icke-vinstutdelande idéburna fristående skolor. Både skolministern och utredarna borde läsa den avhandling som nyligen kom på Marie Cederschiölds högskola. Det är Ebba Henrekson som disputerar med ”Exceptions in the Swedish School System”.

Avhandlingens avslutande mening lyder ”I would therefore like to suggest that if policymakers are serious about nonprofits taking a more significant role in the production of welfare services, they ought to carefully consider the inherent differences between nonprofit organizations and for-profit firms and design legal frameworks that take these differences into account”

Studien tar sin utgångspunkt i en jämförelse mellan Sveriges friskolesystem och motsvarande i Milwaukee i USA. Systemen infördes ungefär samtidigt i början av 90-talet och reglerna var på många sätt lika varandra. Men de ledde till att helt olika aktörer tog plats. Trots att även vinstutdelande friskolor är tillåtna i Milwaukee fanns det 2018 bara ”independent non-profit schools” kvar. I Sverige blev utvecklingen en helt annan. Sverige fick ett friskolesystem som nu helt domineras av aktiebolag och dessutom stora friskolekoncerner – med näst intill oligopolställning. Med flera olika infallsvinklar söker avhandlings svar på varför de liknande modellerna fick så olika resultat.

Avhandlingens slutsatser lyfter fram flera olika förklaringar – läs Summary and Discussion på ss 87-100. En av dem är att utformningen av det svenska juridiska ramverket ställer krav på icke-vinstdrivande skolor att anpassa sig både till en byråkratisk logik och en marknadslogik som är svår att förena med den logik som driver och bär civilsamhällets organisationer. För oss i Idéburna Skolors Riksförbund (ISR) är detta inga nyheter. Vi hävdar ju att staten behöver styra och främja idéburna skolor på andra sätt än de regleringar som gäller för vinstutdelande företag. Men det är mycket bra att observationerna nu sätts i ett beskrivande, historiskt och jämförande samt förklarande ramverk. Det ger en slags vetenskaplig grund för ISRs ståndpunkter. Ögna gärna avhandlingen – den är lärande på många sätt.