Skolverket har lämnat förslag till regeringen att förändra den förordning som reglerar skolenhetsregistret. Idéburna Skolors riksförbund tillstyrker förslaget  stort i sitt remissyttrande.

MEN förbundet föreslår dessutom att registret ska kategorisera skolhuvudmän som idéburna enligt den definition  som följer av Lagen om registrering av Idéburna organisationer 2022:900.

Med en sådan uppdelning – som alltså inte finns idag – så skulle en mer relevant styrning och reglering av idéburna respektive vinstutdelande huvudmän i kommande reformarbete av Skolväsendet kunna ske, menar ISR. Det har gjorts inom andra områden. Till exempel innehåller numera både LOU och LOV regleringerar som innebär att det offentliga kan rikta sig till enbart idéburna huvudmän gällande vissa tjänster inom vård och omsorg. Skollagstiftningen skulle behöva förändras på motsvarande sätt. Och för att detta ska kunna fungera behöver alltså skolenhetsregistret, som ett första steg, skilja ut idéburna från vinstutdelande huvudmän.