Vi är positiva till resultatredovisning på enhetsnivå. De kategorier som föreslås i en redovisning bör inte förorsaka något större merarbete för skolor, men kan skapa transparens kring resursanvändning inom skolsystemet. Redovisning av finansiella nyckeltal för huvudmän enligt de kategorier som föreslås menar vi dock är anpassade mer för skolkoncerner och olämpliga för idéburna skolor. Vi menar därför att denna typ av redovisning inte bör gälla för idéburna verksamheter. Den modell för bidragsberäkning som presenteras ställer vi oss positiva till. Det kommer dock att krävas tydliga och detaljerade riktlinjer till landets alla kommuner om vad som ska ingå som underlag för beräkning av grundbelopp när schablonen för administration tas bort.

Vi vänder oss mot att utredningen, med en i vårt tycke ganska ytlig analys, avfärdar den idéburna (non-profit) sektorn. Man bortser från en lång kooperativ tradition och en tydlig ideologiska skiljelinje mot vinstutdelning som finns inom civilsamhällets organisationer. I de flesta andra länder finns en självklar uppfattning om vad som är en idéburen sektor och där har man heller inte samma problem som i Sverige eftersom man aldrig släppt in associationsformer med vinstutdelning som huvudändamål i skolväsendet. Vi menar att det är en central fråga att alla, precis som i andra länder, kan enas kring en definition av idéburen skolsektor inom civilsamhället. Genom den ståndpunkt utredningen hävdar frångås också delar av utredningens direktiv.

Idéburna skolors riksförbund vill se våra skolor som komplement till den kommunala skolan. Vi vill vara ett alternativ som skapar valmöjligheter för den enskilda eleven och bidra till pedagogisk mångfald som gynnar skolverksamheten i sin helhet.

Läs hela remissvaret här.