Idéburna skolors riksförbunds remissvar på Skolverkets förslag till förändringar i läroplan för förskolan med anledning av regeringsuppdrag om nationella it-strategier

Skolverkets diarienummer 6.1.1-2015:1608

Idéburna skolors riksförbund kan konstatera att de om- och tilläggsformuleringar som föreslås i Lpfö på ett ändamålsenligt och genomtänkt sätt stöder förskolornas möjligheter att förhålla sig mer aktiva till den digitalisering och förändring av världen som barnen möter i och utanför förskolan.

Ansvarsfördelningen kring detta är också rimlig; såväl pedagoger som förskolechef ansvarar på olika sätt för detta.

Det är i sammanhanget värt att lyfta fram de delar av förslaget som behandlar behovet av en tidig utveckling mot en tillägnad digital kompetens, liksom den del där olika förhållningssätt kring teknik skall diskuteras i relation till normer och värden. I båda dessa frågor har Skolverket på ett övergripande sätt lämnat tillräckligt öppet för olika förskolor med olika inriktningar att i hög grad själva kunna avgöra hur man skall genomföra detta.

Det ser vi som företrädare för de idéburna skolorna som positivt och våra förhoppningar är att formuleringarna kan bidra till en pedagogisk mångfald i fråga om konkretisering, metodik och teknik kring dessa frågor i framtiden.

Originalet läses här.