Sammanfattningsvis ser Idéburna skolors riksförbund positivt på att Skolkommissionens förslag i stor utsträckning är inriktade på stöd och stimulans för utveckling snarare än kontroll. Vi är dock kritiska till den ökade statliga och centraliserade styrningen av verksamheterna och vill istället förorda en tillitsbaserad styrning, där de professionella får det utrymme som krävs för en skolutveckling inifrån och för utveckling av den pedagogiska mångfald skolsystemet behöver.

Läs hela svaret här