Inför sommaren har förbundet flera tunga utredningar på sitt bord. Remissvaren kommer att publiceras löpande under sommaren.

Just nu arbetar förbundet för fullt med ett remissvar på demokratiutredningen Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) som publiceras senast den 21 juni 2016, liksom med civilsamhällesutredningen Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) som publiceras senast den 13 juli 2016. I synnerhet den senare utredningen berör idéburna skolor och är särskilt intressant ur förbundets synvinkel.

Samtidigt fortsätter arbetet med Välfärdsutredningen som i allra högsta grad berör de idéburna skolorna, och med många andra förslag och utredningar.

Ingrid Carlgren och Mette Nyboe på styrelsemöte. Foto: Idéburna skolors riksförbund