På gång

Statens ansvar för skolan – ett besluts- & kunskapsunderlag

Strax före jul inleddes remissomgången för SOU 2022:53 Statens ansvar för skolan. Efter Skolkommissionens slutsatser så tillsattes utredningen 2020 med direktiv att ta fram beslutsunderlag med förutsättningar för hur ett statligt huvudmannaskap för skolan skulle kunna...

Ämnesbetyg – remissomgång 2

För knappt ett år sedan beslutade Riksdagen, på dåvarande regerings förslag, att införa ämnesbetyg i gymnasieskolan. Reformen har välkomnats av de flesta och syftar till att ge bättre förutsättningar till fördjupat lärande och lärande över tid där betyget ska spegla elevens...

Medel för Skapande skola från Kulturrådet

Kulturrådet har bett ISR sprida information om de bidrag som fristående grundskolor kan söka. Länk. Syftet med medlen är att bidra till att konst och kultur integreras i skolan på lång sikt. Man kan söka bidrag för för konst- och kulturprojekt inom scenkonst, musik, litteratur,...

ISR med Skolverket om kriser

Först pandemin, sedan krig i Europa, beredskap och elförsörjning och därefter skenande inflation. Sedan pandemin bröt ut samlar Skolverket huvudmannaorganisationerna Sveriges kommuner och regioner, Idéburna Skolors Riksförbund och Friskolornas riksförbund för att löpande följa...

Förbundet rekryterar och förstärker medlemsservice

Under november – februari kontaktar styrelsens ledamöter möjliga nya medlemmar genom både e-post och telefon och berättar om ISRs arbete. ISR har medlemmar över hela Sverige, men det finns mångdubbelt fler skolor som skulle kunna vara med och påverka förstärka förutsättningarna...

Samtal med Skolverket pågår

ISR för just nu tre olika dialoger med Skolverket: a) Kommande ämnesbetygsreform på för gymnasieskolan (Terese Lundberg). b) Pågående samråd om s k kvalitetsdialoger (Ingrid Carlgren). Samt c) dialog inför och om de regionala planeringsunderlag för gymnasieskolan som Skolverket...