För knappt ett år sedan beslutade Riksdagen, på dåvarande regerings förslag, att införa ämnesbetyg i gymnasieskolan. Reformen har välkomnats av de flesta och syftar till att ge bättre förutsättningar till fördjupat lärande och lärande över tid där betyget ska spegla elevens kunskaper i ämnet som helhet. Nuvarande kurssystem bedöms ha fragmentiserat undervisningen och dessutom motverkat elevers möjlighet att ta igen kunskaper och därmed betyg under gymnasietiden. Reformen ska träda i kraft 1 juli 2025.

Nu bjuder Skolverket in till en andra remissomgång där synpunkter kan ges på förslag till ämnesplaner och programstrukturer. Länk till Skolverkets info.

Terese Lundberg, chef för pedagogik inom  Stadsmissionens skolstiftelse, leder ISRs arbete med remissyttrandet. Skicka dina frågor eller inspel till – terese.lundberg@stadsmissionensskolstiftelse.se.