Strax före jul inleddes remissomgången för SOU 2022:53 Statens ansvar för skolan.
Efter Skolkommissionens slutsatser så tillsattes utredningen 2020 med direktiv att ta fram beslutsunderlag med förutsättningar för hur ett statligt huvudmannaskap för skolan skulle kunna genomföras, alternativt andra åtgärder som skulle stärka statens ansvar för skolan. Betänkandet är en mycket omfattande genomlysning av Sveriges skolsystem, med början i en historik över skolväsendets framväxt, som konstaterar en rad problem i systemet som sammantaget orsakar skolans bristande likvärdighet.

Utredningen lämnar inte skarpa förslag eller författningsförslag, utan bedömningar som kräver ytterligare utredning. Utredningen lägger fram två möjliga alternativ för att utveckla ett nytt skolsystem:

Det första alternativet är ett fullgånget förstatligande av skolan där staten tar både systemansvar och huvudmannaansvar. Systemansvaret inbegriper såväl offentliga skolor och Komvux som fristående skolor. Det innebär bland annat att staten tar över kommunernas ansvar för fördelning av ekonomiska resurser till skolan.

Staten skulle också då ha huvudmannaansvar för de offentliga skolorna och för Komvux. Det skulle innebära att staten har lednings- och driftsansvar för de offentliga skolorna samt arbetsgivaransvar för all offentligt anställd skolpersonal. Inom Komvux skulle huvudmannaskapet kunna vara skilt från lednings-, drifts- och arbetsgivaransvaret om utbildningen bedrivs på entreprenad. Då skulle detta ansvar i stället ligga på de enskilda utbildningsanordnarna. Fristående skolor skulle fortfarande ha enskilda huvudmän och ingen förändring skulle ske jämfört med i dag vad gäller lednings- och driftsansvaret samt arbetsgivaransvaret för dessa.

I stället för Skolverket, Skolinspektionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Sameskolstyrelsen skapas två skolmyndigheter – en myndighet hanterar statens systemansvar för skolan och arbetar med styrning och stöd både till de offentliga skolorna och Komvux samt till de fristående skolorna. En annan driftsmyndighet hanterar huvudmannaskapet för de offentliga skolorna och Komvux.

I alternativ 2 förstärker staten sitt ansvar utan att ta över huvudmannaskapet för skolan. Då har kommunerna kvar huvudmannaansvaret för de kommunala skolorna och Komvux. Fristående skolor har fortfarande enskilda huvudmän och ingen förändring sker jämfört med i dag vad gäller lednings- och driftsansvaret samt arbetsgivaransvaret för dessa. På samma sätt som i det första alternativet med ett fullgånget förstatligande tar staten systemansvar såväl för kommunala skolor och Komvux som för fristående skolor. Systemansvaret kan däremot se lite annorlunda ut i jämförelse med det fullgångna förstatligandet, eftersom det behöver anpassas till att det finns fler huvudmän i detta alternativ. Det kommer också att uppstå en skillnad i ansvaret för resursfördelningen där kommunerna i olika grad, utifrån de varianter som utredningen skisserar, behåller ett visst ansvar.

Inför att beslutsfattande politiker efterhand ska ta ställning till bedömningarna och besluta om  eventuella kommande steg, så insamlas nu remissyttranden.

ISR påbörjar nu analys av betänkandets olika delar. Arbetsgrupp för yttrande består av Håkan Wiclander, Britta Ljung, Britta Drakenberg och Ingrid Carlgren – se kontaktuppgifter. Ta gärna kontakt och ställ dina frågor eller lämna dina synpunkter på utredningen!