Först pandemin, sedan krig i Europa, beredskap och elförsörjning och därefter skenande inflation. Sedan pandemin bröt ut samlar Skolverket huvudmannaorganisationerna Sveriges kommuner och regioner, Idéburna Skolors Riksförbund och Friskolornas riksförbund för att löpande följa och om möjligt åtgärda pågående krislägen. Under pandemins svåraste perioder deltog även departement, ibland även på ministernivå.

ISR styrelseledamöter Maria Nordheden-Gard och Peter Strömblad deltar i mötena och rapporterar från den idéburna skolsektorn . Länk.

Inledningsvis, våren 2020 handlade allt om smittläge och distansverksamhet. Numer har kriserna vidgats:  pandemin, Ukraina, beredskap & elförsörjning, ekonomiska utmaningar. Nu, i slutet av 2022, redovisades rapporten Pandemins konsekvenser länk, där Skolverket ger en samlad bild av pandemins påverkan och rekommendationer för arbetet framåt.

Huvudmannaorganisationerna gav sedan en samstämmig bild av nuläget på Sveriges skolor. Det upplevs som mycket tufft just nu med hög personalfrånvaro och ansträngt ekonomiskt läge. Många kommuner är sena med beslut om nästa år skolpeng, flera har aviserat sänkningar, samtidigt som löneökningen ligger på ca 3%, mat- och energikostnader ökar och inflationen fortsätter öka.  Dessutom har många problem med att BUP har fått nytt uppdrag vilket påverkar elevhälsan. Många oroar sig för varselrisker och hyreshöjningar. Idéer finns att agera brett och samstämmigt mot fastighetsägare för att värna skolans resurser till undervisningen.

Beredskapsfrågan diskuterades därefter. Konstaterades att Skolverkets roll ännu är otydlig med oklart uppdrag och mandat. Nästa möte ska ägnas åt krisberedskapen i skolan och hur Skolverket roll ska samordnas med till exempel Länsstyrelser, Försvarsmakten, MSB med flera samt den påföljande frågan – vad förväntas av huvudmännen?

Avstämningsmötet avslutades med att lärdomarna hittills är att myndighetssamverkan behövs; att Skolverket som beredskapsmyndighet kan ta större ansvar för samordning och även driva på insatser; att det är viktigt med god kommunikation med huvudmännen; och slutligen, att mötena kopplat till de pågående kriserna har varit avgörande och bör fortsätta i mindre skala även i icke kristider. Mer information eller inspel – kontakta Maria Nordheden-Gard eller Peter Strömblad.