Två statliga utredningar ska ta ställning till hur elevhälsan kan förbättras samt till en varaktig stärkt trygghet och studiero i skolan.

Utredningen om En förbättrad elevhälsa ska bland annat analysera och ta ställning till vad elevhälsans uppdrag och syfte ska vara samt föreslå hur elevhälsans medicinska, psykologiska och psykosociala insatser kan stärkas. Dessutom ska man föreslå en elevhälsogaranti  med  ändamålsenliga  tidsfrister för att få stöd och hjälp av elevhälsan samt föreslå hur arbetet med stöd och särskilt stöd kan förbättras och effektiviseras. Länk till direktivet här!

Utredningen om trygghet och studiero  ska föreslå hur tillfälliga omplaceringar och avstängningar vid behov kan möjliggöras i fler fall och för längre tid samt föreslå åtgärder som säkerställer att nolltolerans råder mot alla former av trakasserier och kränkande behandling, inklusive mobbning, i
skolan. Dessutom ska man lämna förslag om ett nationellt frånvaroregister som möjliggör systematiska uppföljningar av elevers skolfrånvaro. Länk till direktivet här!