ISR är sedan länge erkänt av politik och myndigheter som branschorganisation för den idéburna skolsektorn. Det betyder också att ISR besvarar skriver många remissyttranden och deltar i utredningarnas referensgrupper. I samtliga framför vi perspektiv från civilsamhällets skolor och påpekar de behov som ofta små och idéburna skolor har. ISRs arbetande styrelse fördelar pågående reformområden internt. Nedan ser du några exempel på aktuella utredningar. Kontakta gärna respektive styrelseledamot (kontaktuppgifter på länken) om du har frågor eller inspel som du vill ska påverka!

Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen – som föreslår info-utbyte mellan brottsbekämpande myndigheter och vissa andra statliga och kommunala myndigheter samt skolor. ISRs Staffan Olsson förbereder ISRs yttrande till början av januari 2024.

En minskad administrativ börda för förskollärare och lärare. Utredningen tillsattes i maj och ska leverera förslag 1 oktober 2024. En expertgrupp finns inom utredningen där ISRs Peter Strömblad deltar.

Fler vägar till arbetslivet. Utredningen tillsattes redan av förra regeringen 2022 men fick under 2023 tilläggsdirektiv med delvis ändrat uppdrag, men bibehållen utredningstid till 5e juni 2024. Från ISR deltar Terese Lundberg i referensgrupp.

Utredningen om vinst i skolan. Denna utredning tillsattes 2022 av dåvarande skolminister och kallades då En skola utan vinstintresse. Under sommaren 2023 fick utredningen förändrade direktiv och en ny utredare. ISRs Håkan Wiclander deltar i utredningens referensgrupp.

Referensgrupp för Skolverkets stöd till systematiskt kvalitetsarbete. Skolverket har tagit fram nya föreskrifter och allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete i skolväsendet. Förslaget väntas bli fastställt i mars 2024 börja gälla från hösten 2024. För närvarande är förslaget ute på remiss. ISR kommer avstyrka förslaget, då föreskrifterna detaljreglerar, likriktar och minskar de pedagogiska professionernas både resurser och handlingsutrymme. Parallellt kommer Skolverket ta fram stödmaterial. I referensgrupp för stödmaterial finns ISRs Terese Lundberg.