Utbildningsväsendets stora reform- och regleringsmaskin rullar vidare på olika nivåer. Under våren processas t ex nya förslag till SKOLfs för tilläggsbelopp, systematiskt kvalitetsarbete och DNP. ISR är erkänt som remissinstans. I remissyttranden och referensgrupper tillvaratar förbundet idéburna skolors intressen. Kontakta ISR med dina frågor, synpunkter eller medskick!

Referensgrupp – Skolinformationsutredningen (U 2021:04)

Referensgrupp – Flera vägar till arbetslivet (dir: 2022:74)

Yttrande – Allmänt fritidshem och fler elevers tillgång till utveckling, lärande och en meningsfull fritid (SOU 2022:61)

Yttrande -nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023–2027

Yttrande – revidering av förordning och SKOLfs om tilläggsbelopp

Yttrande – SKOLfs allmänna råd Styrning och ledning av fritidshemmet

Yttrande – SKOLfs uppgiftsinsamling från huvudmän inom Skolväsendet

Yttrande – SKOLfs om hantering och genomförande av digitala nationella prov

Samråd – inför Skolverkets förslag till nya SKOLfs om systematiskt kvalitetsarbete