I huvudsak stödjer ISR förslagen i promemorian Bättre anpassad undervisningstid i grundskolan, specialskolan och sameskolan (U2022/04085). Bakgrunden är att det centrala innehållet i vissa ämnen i grundskolan m fl ökas, varför förändringar i timplanen behöver följa förändringarna. ISR tillstyrker att elevens val tas bort och att dessa timmar fördelas till de ämnen som behöver mer utrymme i timplanen. Dock avstyrker förslaget att nybörjarspråk ska erbjudas inom skolans val. Läs hela ISRs yttrande här!