Den 11 mars 2016 höll Idéburna skolors riksförbund ett välbesökt årsmöte i centrala Stockholm. På dagordningen stod bland annat diskussion med civilminister Ardalan Shekarabi och föreläsning om utbildning på vetenskaplig grund med Ingrid Carlgren.

Årsmötesdagen inleddes med en uppskattad föreläsning om hur utbildning kan bedrivas på vetenskaplig grund med de idéburna skolorna som tydlig adressat. Föreläsningen följdes därefter upp med ett besök av civilminister Ardalan Shekarabi som diskuterade civilsamhällets roll i samhällsplaneringen tillsammans med deltagarna.

Det stod efter föreläsningen och diskussionen klart att mycket av dagens system för kontroll och tillsyn av skolorna varken är önskvärt eller är framdrivet av idéburna aktörer. Shekarabi framhöll att de ökade kraven på dokumentation och öppenhet är ett direkt resultat av att stora kommersiella koncerner misskött sig. De idéburna skolorna skulle visserligen gynnas av en offentlighetsprincip inom skolan, med utgångspunkt i att man sällan har något att dölja, men det står samtidigt klart att den medför en ökad administrativ börda som de små enheterna kan få svårt att mäkta med.

Slutligen höll förbundet ett formellt årsmöte där man kunde konstatera en försiktigare medlemsutveckling än tidigare år, men att förbundet nu har en bättre ekonomi och betydligt mer att göra i och med att man växt som aktör på den skolpolitiska scenen på kort tid. Sittande styrelse valdes om utan ändringar.

Foto: Sofia Isaksson, Idéburna skolors riksförbund 2016