Regeringen vill att ersättningen, det vill säga skolpengen, ska bli olika hög för kommunala skolor och friskolor. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli. Förlaget har mött både bifall och hårt motstånd.

Men som så ofta blir debatten väldigt ensidig.  Idéburna skolors riksförbund, som samlar icke-vinstdrivande friskolor, välkomnar regeringens inriktning att ta kontroll över marknadiseringen – men riktar samtidigt  kritik mot förslagets utformning.
Håkan Wiclander är förbundets ordförande.

– Idéburna skolor ser inte eleverna som ”valutamärkta resurser” på en marknad. Regeringen vill komma åt friskolekoncerner med ett förslag som riskerar att slå hårt mot våra medlemsskolor. Det är fel väg att gå, säger han.

Håkan Wiclander påpekar att kapitalstarka koncernskolor i dag köper upp skolor eller startar nya i en rasande takt när affären bedöms lönsam. Men elever kan inte betraktas in termer av ”lönsamma” eller ”olönsamma”. Alla barn och unga måste få samma chans till en bra start i livet.

– Det behövs ett system som både ger kommunerna kompensation för sina merkostnader och samtidigt inte missgynnar idéburna aktörer. Det handlar om skolor som inte delar ut ett enda öre i vinst till sina ägare. Allt eventuellt överskott går istället till att ge lärare och elever bättre arbetsvillkor.

Regeringen och även företrädare för borgerliga partier säger sig vilja värna små och idédrivna skolor. Men nu gäller det att gå från ord till handling.

– Vi har i dagarna presenterat ett ambitiöst program som gör ett en liten byskola kan överleva och där skolor som undervisar utifrån en speciell pedagogik kan utvecklas. Vi vill att lärare och föräldrar ska ha möjlighet att starta en skola där vinstintresset inte styr, avslutar Håkan Wiclander.

Några av förslagen i korthet:

  1. Skapa investeringsformer med rimliga villkor för idéburna skolor, till exempel särskilda investeringsfonder.
  2. Se till att lärare och professionen får ett större inflytande över organisation och pedagogik.
  3. Statistiska centralbyrån (SCB) måste i framtiden tydliggöra skillnaden mellan idéburna och kommersiella friskolor i sin statistik.
  4. Ett reformerat kösystem för antagning till friskolor måste innehålla en möjligt för föräldrar som efterfrågar en särskild pedagogik att få önskemålen tillgodosedda.
  5. En reformerad skolpeng måste garantera att elever i behov av särskilt stöd får sina behov tillgodosedda. Det sker allt mer sällan i dagens system.
  6. Det blir ett demokratiskt problem när gigantiska privata skolkoncerner får ett avgörande inflytande över den samhällsgemensamma verksamhet som framförallt den obligatoriska skolan är. Denna utveckling måste brytas – stoppa vinstjakten.

Kontakt:
Håkan Wiclander
070-2101742

Fakta:

Idéburna skolors riksförbund (ISR) organiserar icke vinstutdelande fristående skolor och arbetar för att stärka möjligheterna för olika idéburna pedagogiska alternativ att bedriva förskola/skola inom det svenska utbildningsväsendet.

ISR verkar för att försvara friskolereformens mångfaldssyfte och för en deltagande målstyrning där skolorna själva kan styra över hur verksamheten ska organiseras för att nå de nationella målen. På så vis främjas en reell pedagogisk mångfald, vilket är en förutsättning för en verklig valfrihet för elever och föräldrar.