Offentlighetsprincipen bör även omfatta friskolor. Det menar Håkan Wiclander som är ordförande i Idéburna skolors riksförbund (ISR), i en intervju i Skolvärlden.
– Det är en självklarhet. Skolan ägs av svenska folket.

Efter att SCB beslutat att betrakta uppgifter om friskolors elevsammansättning och betyg som affärshemligheter, så är det inte längre offentligt att få uppgifter och kunskap om skolors resultat, lärarbehörighet och liknande.

Många har kritiserat denna inskränkning i offentlighetsprincipen, och Idéburna Skolors Riksförbund är en av de kritiska rösterna.

I tidningen Skolvärlden intervjuas Håkan Wiclander och betonar där att offentlighetsprincipen bör utökas till att även gälla privata skolor som är offentligt finansierade.

– Det kan då uppstå en del merkostnader för skolorna, framför allt för de skolor som är lite mindre. Vi skulle därför vilja att en öronmärkt del av skolpengen gick till detta, så att man inte behöver ta av de medel som ska gå till eleverna och undervisningen, säger Håkan Wiclander bland annat.

Skolverket har frågat skolaktörerna om nya sätt att samla in statistik och mäta det som händer i skolan, bland annat förslag om återkommande attitydundersökningar bland elever, lärare med flera.

– Men det är vi negativa till, säger Håkan Wiclander. Vi vill istället att man från Skolverkets sida satsar på att ta fram fler objektiva statistikuppgifter, förutom de som offentliggjordes innan sekretessbeslutet kom.

Exempel på nya statistikuppgifter är, enligt Håkan Wiclander, personalomsättningen inom respektive skola, personalens anställningstid, personalens fortbildningsmöjligheter, hur stor del av skolpengen som går till förvaltningen (styrning) och skolornas ansökningar om särskilt stöd till elever och i vilken utsträckning dessa godkänds eller avslås.

Många idéburna skolor har elever med behov av mer stöd, men kommunerna avslår ansökningarna. Idag finns ingen samlad statistik över skolor som söker extra stöd till elever, och ingen nationellt samlad kunskap om avslag och godkännande. Den statistiken bör tas fram, eftersom statistik visar elevbehov och om kommuner möter behoven.

Om data-insamlingen kräver resurser från skolorna menar ISR att skolorna ska ges öronmärkta resurser till det, eftersom uppgifterna är av allmänintresse.

Läs hela intervjun i Skolvärlden på länk här.