Skolstatistik sekretessbeläggs som en följd av att uppgifterna klassas som affärshemligheter. Denna absurda situation har uppstått efter att skolan blivit en marknad med företag och affärssekretess. Idéburna skolors riksförbund (ISR) vill stärka öppenheten och förslagsvis även gå längre i öppenhet.

Reglerna behöver ändras. Den nya tolkningen av affärssekretess försvårar för elever och vårdnadshavare, för myndigheternas verksamhet, för skolans uppdrag att ge likvärdig undervisning, för forskning och granskning, och försvårar för kommunerna.

ISR menar att det är av allmänintresse att ta fram statistik och kunskap på skolans område, och om data-insamling kräver resurser från skolorna så ska öronmärkta resurser för data-insamling tillskjutas skolorna från staten.

* ISR vill också få prövat om statistikinsamlandet kan vidgas för att spegla fler aspekter av skolor kvalitet, där vi tror att idéburna skolor skulle synliggöras positivt. Till exempel
– personalomsättning,
– anställningstid,
– tills-vidare-anställningar,
– fortbildningsmöjligheter mm.

* Dagens elevstatistik med socioekonomiska faktorer skulle kunna kompletteras.
Många idéburna skolor söker stöd till elever med behov, men det avslås och det finns ingen samlad statistik kring avslag och stöd. Det behövs mer samlad kunskap nationellt och kommunalt om elevers situation och förutsättningar, som skulle komplettera dagens socioekonomiska faktorer.
ISR efterfrågar statistik som samlas nationellt och för kommuner kring:
– skolans ansökningar om stöd till elever
– avslag om stöd till elever från kommunen etc,
– bifall om stöd till elever från kommunen etc,
– skolpengens nivå,
– lokalpengens nivå,
– kommunens styrningskostnader (nämnd och förvaltningskostnader) som andel av kommunens sammanlagda verksamhetskostnader (skolpeng)
– om de anslagna medlen täcker skolans behov och kostnader under senaste året, kommande året.

Skolstatistik är allmänintresse, och om data-insamling kräver resurser från skolorna så ska skolorna ges öronmärkta resurser till det.