Skolverket har skickat en remiss till bland annat Idéburna skolors riksförbund med förslag om att ställa in de nationella proven. Skolverket har samtidigt skickat ett pressmeddelande om att förslag om att ställa in nationella proven nu snabbehandlas, eftersom många skolor hör av sig och undrar hur det ska bli med nationella proven.

Idéburna skolors riksförbund har svarat att förbundet tillstyrker förslaget under nuvarande omständigheter, och litar på lärares professionella förmåga att sätta betyg även utan nationella prov.

Skolverket motiverar sitt förslag bland annat med att:

  • Skolornas situation är mycket pressad vad gäller arbetet att hitta nya former för undervisning och driva verksamhet med förändrade förutsättningar.
  • Nuvarande läge i skolan är mycket osäkert och situationen kan ändras mycket snabbt. Att i detta läge skicka ut hundratusentals prov som behöver tas om hand av skolpersonal är inte lämpligt.
  • Skolverket gör bedömningen att proven inte skulle kunna uppfylla sitt betygsstödjande syfte om varje enskild rektor eller huvudman skulle få besluta när och om proven ska genomföras.

Skolverkets pressmeddelande finns på länk här.