Regeringen kommer besluta om en ny förordning med anledning av corona-viruset. Förordningen ger elever rätt till undervisning samtidigt som undervisningens utformning, omfattning och förläggning blir flexibel för att kunna begränsa smittspridning.

Utbildningsdepartementet kallade till möte på torsdagen där Idéburna skolors riksförbund (ISR) deltog tillsammans med andra skolaktörer.

Utbildningsministern presenterade ett förordningsförslag som innebär att det kommer finnas ett regelverk på plats som ger möjlighet för en skolhuvudman att vara flexibel i att förlägga sin undervisning.

Detta är positivt. Förordningen ger elever rätt till undervisning, och samtidigt möjlighet att begränsa smittspridning.

Exempel: Förordningen ger möjlighet att disponera läsåret på ett friare sätt. Den stadieindelade timplanen kan tillfälligt ruckas på. Det öppnar för distansundervisning. Läsåret kan förlängas eller förkortas, undervisningsmoment flyttas till nästkommande år, och andra sätt att anpassa undervisningen. Beslut kan tas på huvudmannanivå.

En del frågor återstår. Till exempel kan nationella prov flyttas, men sådan är inte bestämt, och ISR har ställt frågan om nationella prov ens bör hållas om proven inte hålls samtidigt. Andra frågor är hur skolor kompenseras för den merkostnad som uppstår vid en längre period av smitta, som sjukskrivningar, vikarier mm.

Då förordningen offentliggjorts publicerar vi den.

Skolverket har i veckan lagt upp frågor och svar som finns på länk här