Den idéburna skolsektorn blir alltmer involverad i arbetet som remissinstans för de statliga utredningarna. Nu ingår Idéburna skolors riksförbund även som remissinstans för utredningen SÖK – statsbidrag för ökad kvalitet (SOU 2015:45) som handlar om kvaliteten i utbildning för elever med vissa funktionsnedsättningar. Remissvaret kommer senast att publiceras på hemsidan den 23 oktober 2015.

Idéburna skolors riksförbund kommer att arbeta vidare med detta och flera andra remissvar under hösten. Medlemsskolor som har synpunkter eller annan input till remissarbetet kan kontakta kansliet.