I juni 2022 fick Statens skolverk i uppdrag att föreslå en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet för 2023–2027. När förslaget kom valde Regeringen att skicka det på remiss.

Strategin är mycket övergripande med två allmänt hållna mål som digitalisering ska bidra till. Skolverket öppnar också för att strategi endast är ett första steg och att efter den är beslutad ska en plan tas fram.

I sitt yttrande understryker ISR vikten av att låta förskollärare och lärare, som en del av sitt professionella handlingsutrymme, bedöma när och hur digitala verktyg är befogade för att förbättra undervisningens kvalitet. Vidare påtalar ISR att strategin saknar hänvisning till forskning (vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet) som skulle kunna relatera till hur digitala verktyg skulle öka undervisningens kvalitet och inlärning i framför allt förskola och tidiga skolår.

ISR påtalar också finansieringsfrågor och riskerna med investering i så kallad ”ny teknik” som snabbt kan bli föråldrad. Att vara i framkant i dag kanske inte är att kunna använda enbart dagens teknik, utan att öva upp kreativ och kritisk förmåga inom flera olika kunskapsområden för att med bildning kunna möta framtiden. Läs hela ISRs yttrande här.