Kravet på lärarlegitimation för lärare och förskollärare börja gälla fullt ut från och med den 1 juli 2015. Den 30 juli upphör övergångsbestämmelserna att gälla. Det påverkar både anställningar, undervisning och betyg. Därför går Idéburna skolors riksförbund och arbetsgivarorganisationen KFO ut med gemensam information till sina medlemmar.

Sedan skollagen ändrades 2010 har en rad förändringar på ett genomgripande sätt påverkat skolväsendet. Beslutet om legitimation för lärare och förskollärare har inneburit att redan anställda och yrkesverksamma, samt nyutexaminerade, har fått ansöka om legitimation hos Skolverket. För många sökande är handläggningstiden lång. Av skollagens bestämmelser framgår att kravet på legitimation för lärare och förskollärare gäller för tillsvidareanställning, behörighet att undervisa samt betygssättning. Kravet gäller från och med den 1 juli 2015. För lärare inom grundsärskolan, specialskolan eller inom särskild undervisning för vuxna finns en förlängd övergångsperiod som gäller till och med den 30 juni 2018. Det är huvudmannens ansvar att utbildningen genomförs i enlighet med skollagens bestämmelser, och därmed även för att lärare och förskollärare har legitimation. För arbetsgivaren innebär kravet i vissa fall att man behöver omorganisera verksamheten.

Undervisning och betyg
De övergångsbestämmelser som upphör att gälla den 30 juli 2015, har inneburit att lärare och förskollärare utan legitimation ändå har kunnat undervisa. Från och med den 1 juli 2015 kan så ske i undantagsfall.

  • Om det inte finns någon att tillgå i huvudmannen organisation som uppfyller lagens krav på behörighet får rektor eller förskolechef besluta att annan lärare eller förskollärare får bedriva undervisning som längst sex månader.
  • Om det behövs för längre tid än sex månader ska huvudmannen fatta beslutet. Det får dock längst beslutas om ett år i taget.
  • Betyg ska beslutas av den som eller de lärare som bedriver undervisningen vid den tidpunkten när betyg ska sättas. Den som inte är legitimerad för ämnet får inte självständigt sätta betyg. Betyg beslutas då i samråd med en legitimerad lärare. Kan de inte enas beslutar den legitimerade läraren.
  • Finns ingen behörig i ämnet att tillgå inom verksamheten, beslutar rektorn om betyget.

Anställning
Endast den som har legitimation får anställas som lärare eller förskollärare utan tidsbegränsning. Ett visst undantag finns som anges i Skollagens 20 §.

Får man ha anställda i verksamheten som inte har legitimation?
För den som redan är tillsvidareanställd, avgör huvudmannen om man kan bereda fortsatt anställning eller om man av verksamhetskäl behöver säga upp den som saknar legitimation för att i stället anställa legitimerade lärare. För tidsbegränsat anställda lärare som sakna legitimation övergår inte anställning till tillsvidaretjänst efter viss tid. Skollagen gäller här framför lagen om anställningsskydd. Det förutsätter i de flesta fall förhandlingar enligt medbestämmandelagen och rådet är att kontakta din rådgivare på KFO för att diskutera situationen.

För dig som är arbetsgivare
För många är situationen en utmaning och innebär avgörande ställningstaganden. Om ni fortfarande är osäkra på hur de nya reglerna ska hanteras är ni välkomna att kontakta oss och fråga om råd. Idéburna skolors riksförbund kan hjälpa er med generella regler om behörighet och skoljuridik. KFO hjälper er med alla frågor som rör er arbetsgivarroll.

Läs gärna på Skolverkets hemsida för detaljerad vägledning om exempelvis behörighet i ämnen.

Informationen är sammanställd av:

 

www.kfo.se   ny logo is