Genom Staffan Olsson, som är styrelseledamot i Idéburna Skolors Riksförbund och expert på offentlighet och sekretess i skolan, bidrar förbundet i en ny utredning ”Säkerheten i skolan ska förbättras (direktiv 2022:86).  Den tidigare regeringen beslutade i somras att frågan om elevers och personals säkerhet i skolan ska utredas. Bakgrunden är de senaste årens attacker i skolan som lett till elevers och personals död. Dessutom har Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i sin senaste skolundersökning om brott gällande årskurs 9 funnit att skolan är den vanligaste platsen för brottslighet när barn utsätts. Men undersökningen visar också att den andel elever som drabbats av brott eller själva begått brott minskat från början av 2000-talet till 2019, från 6-7 procent till 3-4.

Utredningen ska vara klar 31 augusti i år. Den nya regeringen har dock kompletterat utredningsdirektiven, bl.a. med att utredningen ska föreslå lagtext för att skolan som huvudregel ska bli skyldig att polisanmäla brott vid kännedom eller misstanke om att en elev har begått ett brott, inom eller i anslutning till skolans eller fritidshemmets verksamhet. Dessutom vill man att utredningen ska tydliggöra principen att skolor, förskolor, fritidshem och områden som tillhör dessa verksamheter ska vara stängda för obehöriga. Den senare frågan är förstås komplicerad, eftersom både elever och vuxna helt lagligt har rätt att besöka skolor och förskolor, till exempel vid samtal med skolpersonal och för att begära ut dokumentation av olika slag. Ska alla skolor och förskolor ha låsta dörrar? Den frågan lär utredningen komma att behöva besvara. 

Bland övriga frågor som utredningen ska behandla och ta ställning till kan nämnas följande:  

Den ska:
• lämna förslag på hur det förebyggande arbetet mot våldsdåd i
skolväsendet kan stärkas genom såväl nationella som lokala åtgärder,
• föreslå en lämplig organisering av lokala eller regionala operativa samverkansorgan,
• analysera och ta ställning till om det behöver finnas en möjlighet för personalen vid en skola, förskola eller fritidshem att i vissa situationer få genomföra kroppsvisitation av barn, elever och andra personer,
• lämna förslag på åtgärder för att stärka beredskap och kompetens att hantera våldssituationer, och
• lämna nödvändiga författningsförslag.

Den känsligaste av dessa punkter är sannolikt den som gäller kroppsvisitation. En sådan visitation är i grundlag förbjuden i de allra flesta sammanhang.  Rektorer, lärare och övrig personal inom skolväsendet har i dag inte möjlighet att vid miss­tankar om att elever har med sig farliga föremål gå igenom exempelvis elevers väskor eller andra tillhörigheter som en elev har med sig till skolan. Enligt regeringsformen (RF) är var och en gentemot det allmänna skyddad mot kroppsvisitation (2 kap. 6 § första stycket RF). Med kroppsvisitation avses enligt förarbetena till RF undersökning av en persons kläder eller av något som denne har med sig, t.ex. en handväska (prop. 1975/76:209 s. 147). Skyddet mot kroppsvisitation får endast begränsas genom lag (2 kap. 20 § första stycket 2 RF).  

Vissa möjligheter finns dock idag för alla  i skolan att kroppsvisitera i en nödsituation (”nöd bryter lag”) eller vid nödvärn, för att rädda sig själv eller någon annan från ett allvarligt angrepp. 

ISR har genom Staffan Olsson kontakt med utredningen och kommer även så småningom att lämna remissyttrande med synpunkter på de förslag som utredningen lämnar i augusti. Kontakta gärna Staffan med frågor eller synpunkter på staffanolsson45@gmail.com.