ISR avlämnade i november yttrande på betänkandet SOU 2022:28 ”Vår demokrati”. ISR välkomnar flera, dock inte alla, av förslagen gällande förstärkt demokratiarbete i skolan. Samtidigt analyserar ISR förslagen inför kommande yttrande på utredningen om ett statligt huvudmannaskap i skolan. ISRs yttrande om ”Vår demokrati” avslutas med följande:

 ”ISR företräder idéburna skolhuvudmän som verkar i civilsamhället. Utifrån en lång kunskapstradition vet vi att bildning och praktisk erfarenhet av demokrati är väsentlig. Sådan sker till exempel genom former för deltagande i elevråd, klasstimmar eller motsvarande. Men också i t ex olika slags grupparbeten, estetisk och skapande verksamhet eller hur skolor utformar normer och rutiner för raster. Det är viktigt att den demokratifostran som kommittén efterlyser inte enbart blir teoretisk. Olika sätt att lösa konflikter, metoder att stärka tolerans och respekt för varandras olikheter eller elevers motståndskraft mot antidemokratiska tendenser är andra viktiga aspekter som kan stärkas.”

Här hittar du hela yttrandet