Nu har Skolverket släppt sitt slutgiltiga förslag kring läro- och kursplansförändringar i samband med de föreslagna nationella it-strategierna för skolans digitalisering.

I maj skrev vi om att förbundet lämnat in sitt remissvar till Skolverket angående de föreslagna förändringarna av styrdokumenten. Av remissvaret framgick att förbundet över lag var positiva till förändringarna men samtidigt uttalade en viss kritik mot en alltför hastigt genomförande av framför allt programmeringsmoment i ämnen som Teknik och Matematik på både grundskole- och gymnasienivå.

Nu har Skolverket bearbetat remissvaren och i kapitel 5 i Skolverkets förslag framkommer flera synpunkter ur remissvaret från Idéburna skolors riksförbund. Många av synpunkterna delar förbundet med andra remissinstanser.

Foto: Bilden tillhör tatarbrot och publiceras under den öppna licensen CC BY-NC-ND 2.0.