Sista dagen i mars träffade ISRs ordförande Håkan Wiclander skolminister Lotta Edholm med två av hennes medarbetare (politiskt sakkunnige Erik Åslin och rättschef Eva Lenberg) för en timmes samtal om hur framtidens skolväsende med idéburna skolor skulle kunna utvecklas. I samtalet fick ISR möjlighet beskriva förbundet och Sveriges alla olika allmännyttiga idéburna skolor och de sätt som de bidrar till kommuners skolväsende och skiljer sig från vinstutdelande friskolor. ISR underströk – om och om igen – att villkoren för att både starta och driva idéburen skola behöver förbättras. Och att en förutsättning för det är att skilja ut och styra den idéburna skolsektorn på andra sätt än de regleringar som finns och som kommer komma för vinstutdelande skolbolag och koncerner. Det gäller i allt från tillståndsprocessen, kapacitetskrav, finansiering till samverkan med kommuner med mera.

Skolministern och hennes medarbetare lyssnade och informerade sig om förbundets medlemmar. Bland annat frågade ministern om vilka typer av skolor som ansluter sig till förbundet och om förbundet uteslutit medlemmar någon gång. Samtalet kom därmed in på den nya definitionen av idéburna aktörer i välfärden och att förbundet nu kunnat bevilja medlemskap till aktiebolag som är helägda av annan idéburen organisation och som förpliktar sig till allmännyttigt syfte utan vinstutdelning.

Mot slutet av samtalet diskuterades lösningar för att förstärka hur Sveriges grundlagsfästa medborgerliga rättighet till transparens och insyn, tillika meddelar- och yttrandefrihet ska tillämpas i fristående skolor. ISR syn är ju sedan länge att detta behövs, men att tillämpningsregler gällande allmänna handlingar och arkivföring behöver anpassas till små idéburna skolors förutsättningar. Lotta Edholm beskrev att pågående Skolinformationsutredning nu fått förlängd tid till mars 2024 och att den ska utreda både en eventuell s k Insynsprincip samt för- och nackdelar med att istället införa offentlighetsprincipen.