Det senaste decenniet har en rad åtgärder kommit för ökad kvalitet och likvärdighet. En av dessa är de så kallade kvalitetsdialogerna där Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) erbjuder skolhuvudmän återkommande frivilliga kvalitetsdialoger. Nu följer Statskontoret upp för att se om åtgärden har avsedd effekt.

I mitten av maj mötte utredarna representanter från några olika idéburna huvudmän i ett samtal om hur dessa upplevt och värderat kvalitetsdialogen. Några synpunkter som framkom var att det hade varit trevliga speglande samtal, men att resultatet från dialogen (output) inte alls motsvarade förväntningar och de resurser som går åt både från myndigheterna och huvudmannen (input). Vidare att insatsen kanske kan göra mer nytta om den riktas till de som behöver den bäst; att insatsen kanske borde inbegripa rådgivning och insamling av ”best practice” för spridning till andra. Flera av de idéburna vittnade också om den inledande oron för en ny ytterligare slags inspektion, som efterhand övergick till en förväntan om hjälp till utveckling, som alltså inte riktigt infriades.

På bilden övre raden från vänster: Terese Lundberg Stadsmissionens skolstiftelse, Andrea Hasselrot Statskontoret, Jakob Ohlsson Statskontoret (praktikant). Nedre från vänster: Maria Nordheden-Gard Freinetskolan Kastanjen, Sandra Stene RM Bildning, Petra Jonvallen Statskontoret, Wenche Rönning Rudolf Steinerskolan