Idéburna skolors riksförbund fick i april möjlighet att lämna yttrande på Skolverkets förslag till ändring i Skolverkets föreskrifter om uppgiftsinsamling från huvudmännen i skolväsendet.

Idéburna skolors riksförbund tillstyrker de förslag till ändringar som aves i föreskrifter till SKOLFS 2011:142. Men påpekar dock att uppgifter om att en elev läser inom Komvux som anpassad utbildning är att anse som en känslig uppgift enligt 9.1 dataskyddsförordningen. Vi vill understryka vikten av att Skolverket genomför en konsekvensbedömning enligt artikel 35 GDPR  innan beslut om att ändra föreskrifterna fattas för uppgifter om personer som kan bedömas som sårbara.