Utredningens förslag ska enligt direktivet vara att ge fler elever möjlighet att stimuleras i sin utveckling och sitt lärande och bidra till en meningsfull fritid. Bland annat föreslår utredningen att en utökad rätt till fritidshem ska utformas som ett avgiftsfritt allmänt fritidshem för alla 6–9-åringar. Dessutom ska 6–12-åringar kunna erbjudas fritidshem eller öppen fritidsverksamhet eller mer tid i dessa två verksamheter mot bakgrund av barnets levnadsvillkor.


ISR delar utredningens bedömningar om de positiva effekter det skulle kunna ge om fler barn får tillgång till fritidshemmets verksamhet. För att dessa positiva effekter ska kunna uppnås så understryker ISR vikten av att kunna upprätthålla en hög kvalitet, både när det gäller personal och lokaler. För detta krävs att reformen fullt ut kompenseras ekonomiskt och att ordentliga satsningar genomförs på såväl lärosätenas utbildning av lärare i fritidshem på avancerad nivå som på olika fortbildningsmöjligheter för idag verksamma inom förskolan/fritidshemmet. Bristen på utbildade lärare i fritidshem är stor i många delar av landet. ISR menar vidare att begreppet ändamålsenliga lokaler behöver förtydligas om det ska införas i skollagen. Utredningen föreslår även en ny utredning om verksamhet för 10 – 12 – åringar, något som ISR välkomnar. Läs hela ISRs yttrande här