Den 1a juli 2025 sker övergången till ämnesbetyg på gymnasiet. En efterlängtad reform. ISR har nu lämnat synpunkter i Skolverkets andra remissomgång kring reformens alla delar och konsekvenser. Sammanfattningsvis ser ISR stora fördelar med reformen och en tydliggjord progression som inte är skarpt uppdelad i kursbetyg. ISR välkomnar helheten i reformen med dess intentioner att minska splittring och de stressfaktorer som präglat gymnasiet med kursbetyg. ISR understryker särskilt den förstärkning på gymnasieskolans tredelade bildningsuppdrag som ramar in reformen, dvs att gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier, för personlig utveckling och för ett aktivt deltagande i samhällslivet.

I yttrandet påpekar ISR några delar som kan behöva mer fokus inför och under genomförande. Ett exempel är att Skolverket behöver underlätta hanteringen av de nya lärarlegitimationer som kan följa av införandet av ämnesbetyg. Den administrationen bör inte belasta lärare eller huvudmän.