Idéburna Skolors Riksförbund (ISR) avvisar myndighetsförslag om avgifter vid registrering av idéburna organisationer. Förslagen är rent kontraproduktiva.

Bakgrund: I somras fattade riksdagen beslut om en definition av och ett frivilligt register för idéburna aktörer som verkar inom offentligt finansierad välfärd – vård, skola och omsorg. 

Syftet med ett register för idéburna i välfärden är att det ska vara lättare för både allmänhet och myndigheter att identifiera icke vinstutdelande aktörer på de så kallade marknader som utvecklats i välfärden. 

På dessa marknader verkar ju både kommuner, vinstutdelande aktiebolag (ofta i större koncernbyggen) och idéburna aktörer. Grundtanken med ett register över idéburna aktörer är att det ska vara lättare både som brukare och som myndighet att skilja olika aktörer åt, och veta vilka aktörer som är idéburna och inte delar ut vinst. Tanken är också att det ska vara frivilligt för idéburna aktörer att ansluta sig till registret. 

Efter riksdagens beslut i somras fick Kammarkollegiet uppdraget att inrätta registret med start 1 januari 2023. 

Kritik mot avgifterna, från alla idéburna inom välfärden

Och nu i december har Kammarkollegiet skickat ut en remiss om sitt förslag till registret med de avgifter man bedömer sig behöva ta ut för att finansiera registret. 

ISR är mycket kritiska till de höga avgifter Kammarkollegiet tänker ta ut. ISRs kritik mot avgifterna delas av i princip alla idéburna branschorganisationer inom vård, skola och omsorg, som menar att avgifterna är kontraproduktiva till syftet med registret. 

ISR påpekar även i sitt remissyttrande att det än så länge inte finns några incitament för en idéburen skolhuvudman att ansluta sig till registret eftersom övrig lagstiftning på utbildningsområdet inte är synkroniserad med införande av registret. 
Du hittar ISRs kritiska remissvar till Kammarkollegiet här.

ISR har välkomnat utredningen och regeringsförslag som antogs av riksdagen sommaren 2022, dvs. både definitionen av idéburna aktörer i välfärden och förslag om ett register. *

ISR har upprepat påpekat att det finns stort behov att även kunna särskilja skolsektorns idéburna aktörer för att i förlängningen kunna styra och inrätta regelverk som enbart gäller idéburna skolor. Sedan lång tid behandlas ju tyvärr alla fria skolor som ”enskilda”, dvs regelverken gör ingen skillnad mellan vinstutdelande skolkoncerner och idéburna skolor. 

ISR har däremot varit kritiska till att utredning och tillämpning av registret nästa enbart behandlat vård och omsorg och de upphandlingssystem som idéburna aktörer hanterar inom dessa områden.

* Den ursprungliga utredningen heter SOU 2019:56, Idéburen välfärd, länk här.

Regeringens proposition (förslag) heter prop. 2021/22:135, Idéburen välfärd, länk här