Nationella prov i vår ställs in för de allra flesta, meddelade Skolverket idag. Och på möte med myndigheter och skolor restes frågor som exempelvis ifall gymnasieskolorna kommer öppnas igen den 6 januari? Hur ska elever ta igen sådant som kanske missas i skolan? Vad missas? Hur blir det med APL och lärlingsplatser? Ett möte på måndagen, efter Lucia, hölls med utbildningsminister, skol- och hälsomyndigheter och skolföreträdare. Där lyftes en rad frågor om läget på skolorna och med covid.

Det var ett i raden av möten som ministern inbjudit till, med skolrepresentanter, däribland Idéburna skolors riksförbund (ISR), och olika myndigheter. Det har varit ett forum för att ge information och få fram skolors och elevers behov.

Vårterminsstart
På mötet sa Folkhälsomyndigheten att man räknar i dagsläget med att gymnasierna ska öppnas den 6 januari. Men det kan ändras!
Flera på mötet önskade besked före jullovet om det 6 januari kommer gälla. Svaret var att i nuläget räknar man med 6 januari, men eftersom läget kan förändras snabbt, så kan det hända att datumet kan ändras.

Nationell strategi och kartläggning
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, lyfte tillsammans med ISR att det behövs en nationell strategi om elevers eventuella utbildningsskuld, och framför allt behov att kartlägga vilka stödbehov som kan finnas. Specialpedagogiska skolmyndigheten var inne på samma spår, och menade att det uppstått en uppförsbacke, för en del elever och i en del ämnen.
Skolverket nappade på förslaget om kartläggning. Skolverket kommer inbjuda till möte för att börja utforska vad slags stödbehov elever har.

Prao ställs in, var också ett besked. Däremot behålls APL och lärlingsutbildningar, där det fungerar, något som varierar.

Skolinspektionen gör inga fysiska inspektioner, annat än vid någon allvarlig situation.

Nationella prov ställs in – med några undantag
Och idag kom beskedet: Skolverket har fattat beslut om att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 1 januari 2021 och resten av våren, till och med den 30 juni 2021.

Länk till Skolverkets information om vårens nationella prov här

Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs med undantag för provet i årskurs 3 i grundskolan och sameskolan samt årskurs 4 i specialskolan.

Skolverket skriver bland annat: I en situation när de nationella proven inte kan genomföras som avsett, ger proven ett sämre stöd för likvärdig bedömning.