Utbildningsministern Anna Ekström bjöd in till Skype-möte: Hur blir hösten och skolstarten, var den mest centrala frågan.
Ministern var med på mötet, liksom statssekreteraren, och generaldirektörer för Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Med var också Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), vi från Idéburna skolors riksförbund (ISR) och Friskolornas riksförbund.

Vanliga frågor – när veta?
Några frågeställningar återkom ofta och från de flesta mötesdeltagarna, som önskemål att få besked i tid så att det går att planera höststart och termin.

”Vi tjatar, Folkhälsomyndigheten är väl medvetna om behov att få riktlinjer och besked”, sa både Skolverkets Peter Fredriksson och ministern.

En annan återkommande fråga är hur det blir med distansundervisning för gymnasiet i höst. Alla önskar att gymnasieeleverna ska kunna återgå till skollokaler och undervisning och vill få direktiv från Folkhälsomyndigheten. Samma svar där: Folkhälsomyndigheten är medvetna om skolornas önskemål.

Medlemsfrågor
Från ISRs medlemmar hade inför mötet kommit in frågor som täckte från förskola till gymnasiet. Vi tog upp medlemsfrågorna, men har inte alla svar än. Viktigt är att från medlemsskolor sända signaler till myndigheter och politiker om skolornas läge. Svaren ska komma.

Förutom de redan nämnda om behov av att få riktlinjer i tid, så har ISRs medlemmar flera inspel:
För de minsta: hur göra med förskole- och skolstart, där normalt sett vårdnadshavare brukar delta i terminsstarten?
Några riktlinjer om det finns ännu inte.

Och på högstadiet brukar skolstart inledas med mindre resa och ibland övernattning, men vad är råden i år?
Vi får avvakta lite med svar från Folkhälsan. Kollo har ju accepterats, så svar lär komma svar snart.

För gymnasiet är distansundervisning en stor fråga.
För dem som börjar gymnasiet ser skolorna stora behov av att få ta emot elever på skolan, och ha samling för dem. Svårt att bygga sammanhållning och bra klasser annars.

Ett förslag från en ISR-medlem är att tillåta undantag, och låta hela klasser samlas framför allt i årskurs 1, om det sker på förnuftiga sätt.
När elever börjar gymnasiets årskurs 1 så brukar det också vara skol- och klassbyten, vilket kräver dialog och samtal. Det är en ytterligare anledning att ha elever i skolan när de börjar gymnasiet.

Utnyttja möjlighet till undantag
Och ett svar från Skolverkets generaldirektör var att med de regelförändringar som gjorts så finns det nu möjligheter till att göra undantag på skolor och i klasser om samling och att ha öppet för elever. Så en uppmaning var: utnyttja möjligheterna till undantag om det är så att läget kräver det.

Tydligare kan nästan inte myndigheter säga att vi ska ta chansen, använda fantasi och möjligheter för att göra det som är bra för elever.

APL, idrott, introduktionsprogram
Från ISR lyfte vi också behov av riktlinjer för gymnasiets APL, för idrottsrelaterade kurser och särskilt för nationella idrottsutbildningar, och behoven att till skolan kunna ta in elever på introduktionsprogram.

Elevhälsa
Att distansundervisning på många håll funkat bra är en gemensam bild – men också att många elever mår dåligt. Detta framförde både ISR, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolverket. Kuratorer får signaler om stress och psykisk ohälsa bland elever. Rektorer har fått liknande vittnesmål från elevråd på sina skolor. Många elever har tyvärr inte de bästa hemförhållanden heller. De har svårt att kunna sitta ifred och jobba hemma och de får inte rätt stöd hemifrån.

Skolverket kommer framöver prioritera sina insatser ännu mer på elever i behov av stöd.

En oro uttalades också hos Skolverket främst att eleverna skulle drabbas av lägre kunskapskrav och lägre kunskapsnivåer. De uttalade en farhåga att Sverige skulle riskera att få elevkullar med en slags ”utbildningsskuld”, som behöver åtgärdas antingen nu med stödinsatser eller framöver i form av stärkta vuxenutbildningar.
Skolverket och Skolinspektionen ska följa vad som händer.

Ett tips till skolor och inför höststart är att använda bedömningsportalen.

Fortsätt klara utmaningarna
Någon på mötet jämförde med vården, som tar hand om de många sjuka och måste fortsätta hålla i.
Skolorna har inte patienter men elever. För skolorna, lärare och ledningar har det varit en tuff vår – men också i skolvärlden behöver vi orka hålla i, vi får inte tröttna, vi behöver klara att köra lika bra i höst som hittills.
Skolorna har klarat uppgiften väldigt bra att tackla alla utmaningar med corona. Och vi kan fortsätta göra det bra.

Not: Mötet hölls 19 maj.

På bilden, uppifrån medsols: Erik Nilsson, statssekreterare, Mats Gerdau, SKR, Anna Ekström, utbildningsminister.