På Utbildningsdepartementet var det på torsdagen möte om det pågående arbetet med corona och Sveriges skolor.
Det som diskuterades var inledningsvis hur det gått med de åtgärder som genomförts hittills (att gymnasieskolan och uppåt ska driva distansundervisning), följt av diskussion om kommande åtgärder. Bland kommande åtgärder ingår en lag som ger regeringen möjlighet att vid behov stänga grundskolor och förskolor.

På mötet deltog skolaktörer och myndigheter, dvs. statssekreterare och annan departementspersonal, generaldirektörer för Skolverket och Skoldirektionen, samt Idéburna skolors riksförbund, Friskolornas RF och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner).

  1. Åtgärder hittills

Beträffande distansundervisning konstaterades att det verkar ha funnits beredskap hos skolorna, det är ett relativt lugn i frågor och kontakter från skolor, och mycket fungerar.
Att gymnasieskolor uppmanats till distansundervisning handlade om att begränsa resor då gymnasieelever transporterar sig i högre grad än yngre elever.

Några kompletteringar:
* APL ska fortgå där så är möjligt, mer information kring detta kommer.

* Direktiv kring Nationella prov kommer de närmaste dagarna. Skolverket har en dialog med regeringen om vad som ska hända med de nationella proven i den här unika situationen. Så fort man har fått besked kommer Skolverket att informera om vad som gäller.

* Distansundervisning. Skolverket kommer att lägga upp goda exempel på distansundervisning på sin hemsida.
För detta har Skolverket en sajt som heter skolahemma.se, som är ett stöd för skolor under Coronapandemin.

* Skolinspektionen kommer inte att göra några fysiska inspektioner i förstahand fram till vecka 15.

* Mat för gymnasieelever. Diskussion förs kring hur mat/lunch frågan skall lösas för gymnasielever. Och ett svar från SKR var att ingen matersättning behöver gå ut till gymnasieelever. Huvudman gör dock egna bedömningar kring detta. Diskussion fördes också om matkuponger.

ISR poängterade även att myndigheterna inte ska lämna rektorer själva med att fatta beslut kring stängning utan att fortsatt ha kravet att det ska ske i samråd med en smittskyddsläkare.
ISR har också skickat med till Sveriges Kommuner och Regioner att SKR tydligt behöver signalera att elevpeng och tilläggsbelopp fortsatt kommer att utbetalas. Undervisning sker på distans. (Rekommendationen finns därefter upplagd på SKRs hemsida.)

  1. Grundskola och förskola, framöver

Genom snabbehandling av en lag i riksdagen har regeringen fått möjlighet att vid behov stänga grundskolor och förskolor.
Det pågår ett febrilt arbete nu för att lösa förordning och föreskrifter kring möjligheten att stänga förskola och grundskola.

Hittills har myndigheterna inte gjort en bedömning att grundskolor och förskolor ska stängas. När gymnasieskolor uppmanades till distansundervisning handlade beslutets grund om att begränsa resor, men för yngre elever är inte förhållandet detsamma att de transporterar sig i samma utsträckning.

Ifall grundskola och förskola på något sätt skulle stängas, så görs den bedömningen tillsammans med Folkhälsomyndigheten.

Skolverket har nära samarbete med MSB, SKR och andra berörda. Detta kommer pågå hela helgen. Så fort man får mer information kommer myndigheterna höra av sig till ISR, SKR, friskolornas riksförbund och kommer också i den mån det går ta in ev synpunkter. Det kommer också komma ut en kort info på myndigheternas hemsidor om att arbete pågår.

Om det ändå skulle ske en stängning av grundskolor och förskolor, så kommer barn till föräldrar med samhällsviktiga funktioner sannolikt att undantas, och i första hand ska dessa barn i så fall beredas plats på skola och förskola.

Departementet tittar just nu på vilka funktioner/yrken som räknas som samhällsviktiga. MSB kommer att ha tolkningsföreträde.

  1. Fler frågor som behöver svar

Myndigheter och skolaktörer konstaterade att även om det uppstår oklarheter emellanåt, så är alla aktörer inriktade på dialog och att lösa eventuella problem och oklarheter löpande.

Skolverket har förstärkt sin jourverksamhet, och från Idéburna skolors riksförbund finns också beredskap att ta emot frågor och föra dem vidare.

Mejla gärna info@ideburenskola.se

Ett par av de frågor som lyftes vid departementsträffen är hur man skapar utrymme för sårbara barn om man stänger verksamheter neråt i åldrarna.

Framåt behöver man titta på eventuella terminsförskjutningar, när behöver betyg vara inne till olika gymnasieantagningsenheter respektive nästa nivå UHR?

Går det att separera grundskolan i stadier? Och att till exempel låta högstadiet arbeta på distans.

Här länk till Skolverkets hemsida med samlad information om corona och skolor

Här en länk till information från Skolverket om distansundervisning